בית דוד, יסוד הבית: בגדרו של ‘גלאט כשר’

14-01/beit_david_on_glatt.jpg
וﬠיין שו”ת דעת הזבח שם סימן כב מה
שכתב בﬠנין מהו נקרא ‘גלאט כשר’. וכתב:
דאפילו כשיש איזה סרכא שלא כסדרן – כל
שﬠוברת בקלות בלי שום אומנות גם זה נקרא
‘גלאט כשר’
, והאומרים שאוכלים ‘גלאט
כשר’ בלא שום סרכא כלל לא ניתן להאמין.
כי במדינתנו שכיח כמﬠט בכל בהמה סרכא
שלא כסדרן. וזה ארבﬠה וארבﬠים שנה
שﬠוסק בשחיטות ולא יוכל להגיד בודאי שבא
לידו ריאה אחת של בהמה שלא היה בה
סרכא כלל. ﬠל כן כל שﬠוברת ﬠל ידי קליפה
מﬠט כלאחר יד ובבודק כשר וירא שמים –
אין להחמיר, והכי נהוג עלמא. והרוצה להחמיר
יחמיר ﬠײן שם.