האם קמח הוא חמץ?

14-03/Bags-of-wheat.jpg

למכור או לזרוק את הקמח?

מצד הדין, מותר למכור במכירת חמץ, מוצרים שיש בהם חמץ גמור. ובכל זאת, בגלל חומרת איסור חמץ בפסח והחשש שאולי המכירה אינה מושלמת, רבים נוהגים למכור רק מוצרים שיש בהם תערובת חמץ שאסור מדרבנן, ולא חמץ גמור שאסור מן התורה. את החמץ הגמור זורקים או שורפים בביעור חמץ.

לשם כך, חשוב לדעת איזה מוצרים הם חמץ גמור הראויים לביעור, ואיזה ניתן למכור. ברור לכל, שלחם, פסטה, עוגיות, קרקרים, בייגלה וכדומה, הם חמץ גמור. אבל מה בנוגע לקמח? לכאורה קמח חיטה אינו חמץ – הרי אופים ממנו מצות. אך בשל תהליך ייצור הקמח, מעמדו לגבי פסח שנוי במחלוקת בין פוסקי ההלכה בדורנו.

רקע – ייצור הקמח

רוב הקמח שאינו מיועד לפסח נטחן מחיטים שעברו תהליך לתיתה, דהיינו, הרטבת גרעיני החיטה כדי להגביר את הלחות בם. תהליך זה מסייע להפרדת מלוי גרעין החיטה מקליפתו ולטחינה דקה ואחידה יותר.

כבר בגמרא (פסחים דף מ ע”א) דנים בשאלה האם מותר להשתמש לפסח בקמח שנטחן מחיטים שעברו תהליך של לתיתה ומסקנתה היא להתיר זאת, כי אין החיטים נעשים חמץ עד שלא התבקעו הגרעינים. אולם, בתקופת הגאונים אסרו לתיתת חיטים לפסח משום שלא היו בקיאין בשיטת הלתיתה שהייתה נהוגה בזמן הגמרא, וחששו שהחיטים יחמיצו.

לכן מוסכם על כל, כי היום אין להשתמש בקמח רגיל למוצרי פסח מכח גזירת הגאונים. עם זאת, הדעות חלוקות לגבי דין השארת הקמח בבית במהלך חג הפסח.

השולחן ערוך (סימן תס”ז, ב ) פסק שגרעיני חיטה שנרטבו ועמדו ללא עיבוד יכולים להגיע להחמצה גם כאשר הגרעינים לא התבקעו, ולכן קמח שנטחן מהם נחשב חמץ ואסור להשהותו בפסח. המשנה ברורה (סימן תנ”ג, כ”ז) מבהיר שקמח נטחן מיד לאחר הלתיתה, אינו חמץ ואפשר להשהותו בפסח אפילו ללא מכירה לגוי.

לכאורה, נראה שעל פי השולחן ערוך והמשנה ברורה, הקמח של היום שלא נטחן מיד לאחר הלתיתה, ואף עומד שעות רבות במצב לח, ייחשב לחמץ. ואכן, חלק מהפוסקים היום סבורים שקמח רגיל נחשב חמץ ומי שנמנע מלמכור חמץ גמור בפסח, גם קמח לא ימכור אלא יבער אותו לפני הפסח.

אולם, אחרים סבורים שהקמח אינו חמץ משום שתהליך הלתיתה היום אינה דומה לתהליך הלתיתה בזמנם של השולחן ערוך והמשנה ברורה. אז היו משרים את החיטים במים. היום מתיזים מעט מים על החיטה כך שכמעט ולא מרגישים רטיבות במגע יד. כל התהליך מתבצע בתנאים מבוקרים שמונעים החמצת גרעיני החיטה. לפי דעה זו, גם מי שמקפיד לא למכור חמץ גמור, יכול להקל ולמכור קמח במכירת חמץ.

דין קמח רגיל בפסח

שלוש דעות הן לגבי דין קמח רגיל בפסח היום

1) הקמח חמץ או ספק חמץ. מי שנוהג לא למכור חמץ גמור או ספק חמץ גמור, יבער את הקמח לפני פסח.

קמח רגיל נעשה מחיטים שלתתו אותן במים לפני הטחינה. הן נשארו לחים בין 3-9 שעות. לכן הקמח נחשב לחמץ. מי שנוהג לא למכור חמץ אין לו למכור גם את הקמח אלא יש לו לאכלו לפני הפסח או לתתו במתנה גמורה לאינו יהודי שייקח אתו את הקמח.
הרב חגי בר גיורא מטעם הרבנות הראשית לישראל

גרגירי החיטה עוברים תהליך הרטבה, ושוהים ברטיבות זו שעות רבות כדי להפריד בין הסובין לקמח, לאור זאת יש מקום גדול לחשוש שהקמח נחשב לחמץ. [בזמן המשנ”ב היו שוטפים את החיטה במים ומיד טוחנים, וכמובן שאין לכך כל קשר לנושא זה בזמננו].
הרב חיים כץ, רב שכונות רמז-רמות אלון בחיפה

כבר ביארנו ששיטות הלתיתה הנהוגות היום גורמות להשהיה ארוכה לאחר הלתיתה, קודם הטחינה, ולכן, מי שיש לו קמח-רגיל לפני הפסח, יכול למוכרו לגוי בתוך שאר החמץ שהוא מוכר לו. והמחמיר שלא להשהות בביתו חמץ או ספק-חמץ בפסח (ולא לסמוך בזה על מכירת חמץ), יש טעם רב שישרוף אף את הקמח הרגיל, או יאבדו ע”י פסילתו לאכילת-כלב.
שו”ת במראה הבזק, חלק ד’, שאלה “סתם קמח לעניין פסח

2) קמח אינו חמץ, אין צורך לבערו אך יש למכור אותו לגוי.

… אך דעת הגר”ש וואזנר שליט”א לדונם [חיטים שנרטבו במים] כספק חמץ בלבד ולכן יש מקום להקל למוכרם לפני הפסח לגוי אף להמחמירים שלא למכור חמץ בעין.
הרב שמואל הלוי וואזנר – מתוך “סדר מכירת חמץ כהלכתו” מאת הרב שמואל אליעזר שטרן, פרק ד, הערה ב

נראה לענ”ד שלכתחילה צריך למכור קמח מחיטה לתותה (כפי שתוארו תהליכי עיבודה לעיל). ואם נשאר קמח כזה אסור להשתמש בו בפסח. ולאחר הפסח אפילו לא נמכר — לפי המשנה ברורה ורוב האחרונים (לפי דברי הבית שלמה). הוא מותר באכילה.
– “חבל נחלתו” מאת הרב יעקב אפשטיין, מחוקרי מכון התורה והארץ, כרך א, לב

כמוכן, קמח מופיע ברשימות מוצרים שאינם חמץ גמור וניתן למכור לגוי לפני פסח של הרב יוסף זריצקי מומחה בתחום כשרות חומר הגלם בתעשיית המזון. ושל הרב מרדכי וולנוב מ”כושרות” ומכון התורה והארץ.

3) הקמח אינו חמץ ואפשר להשהותו בפסח בלי למכור לגוי.

ולמעשה בימינו, למרות שאין להכשיר לאפיית מצות את הקמח הרגיל, שאינו כשר לפסח, מותר להשהות את הקמח בבית בפסח, מבלי למכור לנוכרי, ומותרים לכתחילה לשימוש לאחר הפסח, בכלי חמץ.
הרב משה ביגל מרבני צהר

הלכה למעשה: יש להתייעץ עם רב מוסמך.

2 thoughts on “האם קמח הוא חמץ?”

  1. שמואל כהן

    מאמר על קמח בפסח מסכם באופן נפלא, האם אפשר לדעת מי הרב שכתבו? רציתי לשאול מה הסיבה שיש מהרבנים שהובאו כאן הסוברים שהיום הלתיתה פחות מחמיצה מאשר בזמן חז”ל ויש הסוברים שיותר מחמיצה?

  2. סליחה על העיכוב בתגובה לפנייתך. אתר זה אינו מתוחזק יותר.
    לשאלתך בעניין הלתיתה, תהליך ייצור הקמח השתנה בתקופות שונות כפי שמובא בגוף הכתבה, ומכאן נובע חילוקי הדעות לגבי החששות להחמצת החיטה.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *